Be EverGREEN
18/05/2017
Rad, Red, Reciklaža 2
26/04/2017

Sve u svemu reciklaža

Trajanje projekta: 23.04.2013. – 23.02.2014.

Vrednost projekta: €83.118

Podržan od: SIDA, program SENSE koji sprovodi REC

 

Imena organizacija koje implementiraju projekat:

Vodeća organizacija:”Treehouse”- Kručevac

Partnerske organizacije: ”Eko Zvezda”- Beograd, ”UDOR”- Trstenik

 

Problem kojom se projekat bavi:

Nedovoljno razvijeni reciklažni programi kojima upravljaju JKP-i u Srbiji, efekat ”uskog grla”u lancu snabdevanja sekundarnim sirovinama, generalno slabo razvijena svest građana Srbije o reciklaži.

Cilj projekta:

Povećanje prikupljanja sekundarnih sirovina obezbeđujući održiva rešenja zasnovana na partnerstvu i saradnji između javnog, privatnog i civilnog sektora, koji se bave ključnim izazovima sa kojima se suočavaju komunalni reciklažni programi u Srbiji. Ovaj osnovni cilj će se sprovoditi kroz četiri podcilja:

$1•   Cilj 1: Obezbediti rešenja za ključne probleme u sakupljanju sek. sir.;

$1•   Cilj 2: Proširiti ulogu ugroženih grupa u sektoru reciklaže;

$1•   Cilj 3: Uvećanje održivih aktivnosti u oblasti životne sredine – Zelene škole;

$1•   Cilj 4: Širenje mreže i primera najbolje prakse.

Aktivnosti:

„Sve u svemu reciklaža!sastoji se od šest komponenti koje korespondiraju sa četiri cilja:

1.1. Reciklaža u ruralnim zajednicama: U Srbiji postoji samo nekoliko komunalnih reciklažnih programa koji pokrivaju deo okolnih sela, što je ključni izazov za opštine. Ova aktivnost pruža novo, održivo rešenje za seoske zajednice, podržavajući seoske reciklažne operatere, odgovorane za reciklažu u selima.

1.2. Kafe-ciklaža: Kafe-ciklaža se fokusira na organizovanom prikupljanju nepovratne staklene ambalaže iz kafića i restorana u gradu Kruševcu, u saradnji sa JKP Kruševac.

2.1. Podrška Romima u reciklaži: Ova aktivnost podržava romske neformalne sakupljača otpada u Trsteniku kako bi se uvećala njihova uloga u sektoru reciklaže i količine sakupljenih sekundarnih sirovina, ciljajući na seoske zajednice i izvore materijala koji inače završe na divljim deponijama.

2.2. Podrška u razvoju reciklažnih aktivnosti osoba sa invaliditetom: Ova aktivnost podržava beogradsku organizaciju „Živimo Zajedno“, da proširi svoju ulogu i poveća svoje prihode od reciklažnih aktivnosti u saradnji sa UG Eko zvezda i nacionalnim operaterom za ambalažni otpad Ekostar Pak.

3.1. Uspostaviti Eko-zelene škole: Predloženi koncept Eko škola je zasnovan na podršci ekološki orjentisanim školama, koji će im pomoći da ostvare dugoročni program ekološke inicijative, svesti i obrazovanja. Zelene Škole će biti osnovane u sva tri ciljana regiona.

4.1. Olakšati umrežavanje: Ova aktivnost će dati doprinos kroz saznanja, iskustvo i umrežavanje aktera reciklaže i upravljanja otpadom na lokalnom i nacionalnom nivou, i ona će biti realizovana u saradnji sa REC-om kroz komponentu 3.