Dokumenti

Komercijalizacija sekundarnih sirovina i reciklaže u Srbiji


Trajanje projekta: Novembar 2009. - April 2010.

Finansiran od strane USAID.

Vrednost projekta: $22.900 (radnici “Treehouse” su bili direktno angažovani da sprovedu istraživanje)

Cilj istraživanja je bio sprovesti sveobuhvatnu procenu sektora reciklaže u Srbiji kao i pregled upravljanja otpadom i sektora reciklaže iz relevantnih perspektiva: Vlada Republike Srbije i nacionalni akteri, gradske uprave i JKP-i, akteri privatnog sektora i razvojne donatorske organizacije. Finansiran od strane USAID Serbia Competitiveness Project.

  • Identifikovati i proceniti aktere sektora reciklaže u Srbiji;
  • Ispitati tokove lanca snabdevanja za različite sekundarne sirovine, iz komunalnih i industrijskih izvora;
  • Identifikovati mogućnosti za srpske kompanije da se uključe u javno-privatna partnerstva;
  • Obezbediti pregled zakona u Srbiji i EU;
  • Identifikovati tačke sektora pogodne za razvoj projekata koji će podržati razvoj privatnog sektora.

Procena reciklaže u Centralnoj i Južnoj Srbiji


Trajanje projekta: Jul 2009. - Oktobar 2009.

Vrednost projekta: €1000 (istraživanje su samofinansirali konsultanti Treehouse)

Cilj ovog istraživanja je bio ispitati sector reciklaže i informisati relevantne aktere u vladi i donatorske organizacije o radu sektora i o potencijalnim oblastima za intervenciju i podršku.

  • Obezbediti informacije o privatnom sektoru reciklaže;
  • Napraviti bazu podataka sakupljača i reciklera koji mogu biti upotrebljeni za jačanje sektora i širenje mreže;
  • Obezbediti saznanja sa terena za potrebe” Treehouse”, što će našoj organizaciji omogućiti da postane resurs na terenu;