Akcije sakupljanja sekundarnih sirovina u seoskim mesnim zajednicama
18/05/2017
U parku „Bagdala“ postavljene kućice za ptice
19/05/2017

Integracija neformalnih sakupljača u legalne tokove je u interesu države

Vrnjačka Banja, 21.april 2017

R ST3092

U okviru projekta “Osnažiti! Društveno-ekonomska inkluzija Roma i najsiromašnijeg seoskog stanovništva kroz proces reciklaže“  organizovan je  četvrti u nizu okruglih stolova pod nazivom „Neformalni sakupljači sekundarnih sirovina – lokalne inicijative i izazovi kao polazna tačka u definisanju modela za uvođenje sakupljača u legalne tokove“. Cilj okruglih stolova je pokretanje dijaloga na temu neformalnih sakupljača i legalizacije njihovog rada. U fokusu su gradovi u kojima se sprovode projekti koje finansira EU u okviru programa „Inicijative aktivne inkluzije Roma“, a koji se takođe bave ekonomskim uključivanjem neformalnih sakupljača u sistem upravljanja otpadom.

Kako bi se definisao primenljiv model za uvođenje sakupljača u legalne tokove, neophodno je uzeti u obzir situaciju na terenu i aktuelne inicijative, posebno u  sektoru upravaljanja otpadom. S obzirom da u Srbiji ima oko 30.000 sakupljača koji su uglavnom primaoci socijalne pomoći i delatnost sakupljanja obavljaju nelegalno, na okruglom stolu je zaključeno da je neophodno raditi na sistemskom rešavanju problematike ove ciljne grupe. Sistemsko rešavanje podrazumeva formiranje registra sakupljača kao polazne tačaka u rešavanju ovog problema. Potrebno je raditi na usklađivanju pojedinih zakona i afirmativnih mera za samozapošljavanje Roma, kao i na uspostavljanju sistema upravljanja otpadom koji će prepoznati neformalni sektor kao važan resurs.

„Postoji jedan zajednički cilj da se nađe održiv poslovni model za smislenu inkluziju Roma. Za nas je zaista važno da to zapošljavanje bude dostojno ljudi, koji ne samo da će unapređivati životnu sredinu već će se takođe voditi računa o uslovima rada i legalnosti zaposlenja, u smislu ispunjenja svih legalnih uslova za nalaženje posla te ranjive populacije.“ rekao je Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada.

U okviru projekta „Osnažiti“ se u Kruševcu sprovodi studija slučaja kojom su obuhvaćena 94 sakupljača. Cilj ove studije je definisanje primenljivog i održivog modela saradnje JKP-a i neformalnih sakupljača. Sledeći korak je predlog modela za uvođenje sakupljača u legalne tokove uz podršku i uključivanje svih relevantnih instanci i donosioca odluka.

Uključivanje neformalnih sakupljača u legalne tokove je potrebno organizovati na lokalnom nivou, pa su na okruglom stolu učešće u diskusiji predstavnici Centra za socijalni rad Kruševac, lokalne samouprave Grada Kruševca, JKP Kruševac i lokalnih organizacija koje se bave pitanjima Roma. Međutim, regulativni okvir je moguće uraditi samo na nivou države, pa su događaju prisustvovali i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Delegacije EU, Međunarodne organizacije rada, Visoki komesarijat UN za ljudska prava, Sindikata sakupljača sekundarnih sirovina, Srpske asocijacije reciklera ambalažnog otpada, Privredne komore Srbije, GIZ Impakta, nacionalnog operatera za upravljanje ambalažnim otpadom Ekostar Pak.

Opšti zaključak sastanka je da se pitanje neformalnih sakupljača mora rešavati sistemski, a da studije slučaja i inicijative koje se sprovode na lokalu mogu u velikoj meri da doprinesu donošenju modela koji će biti široko primenljiv u Srbiji.

SNA 3360     SNA 3365     SNA 3372     SNA 3377

Projekat Osnažiti! je finansiran od strane Evropske Unije, a sprovode ga Javno komunalno preduzeće Kruševac kao nosilac projekta i Grad Kruševac i OCD Treehouse kao partneri, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao glavnog korisnika projekta. Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Intervjue učesnika okruglog stola možete pogledati na sledećem linku: