Reciklaža baterija

Upotrebljene baterije zahtevaju poseban tretman i nikako se ne smeju poistovetiti sa običnim otpadom. Baterije sadrže u sebi veliki broj teških metala i toksičnih hemikalija, a njihovo nepravilno odlaganje na deponijama izaziva zagađenje zemljišta, voda, faune i flore. U baterijama se nalaze kadmijum, olovo ili živa koji se moraju odstraniti i upravo je zato pravilna reciklaža baterija izuzetno važna.

Proizvode i iskorišćene baterije ne treba smatrati kućnim otpadom i treba ih prikupljati posebno.Ispravnim odlaganjem iskorišćenih baterija pomažete u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po okruženje i ljudsko zdravlje. Zato i cilj recikliranja jeste da se postigne korist za okruženje putem ponovne upotrebe.